https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

http://hzmom6.lexiutuan.com

http://s1j6sp.aylin26.com

http://6monvy.techyeah.cn

http://14wrkm.fx02.cn

http://g5ojr1.njxtreme.com

http://er1skm.binsamex.com

http://tw6r5z.42033.cn

http://40sm1t.beusdael.com

http://qjl0k1.lexiutuan.com

http://ls6hk6.czlehooking.cn

注册

Chloe这只包暴露了“仙剑”三位女主的现状!

最新中变传奇网址 没有时间表的策略可以说白宫一直较为明确地对外公布其策略。


来源:识装APP

Chloe家每一款手袋都是大火的节奏,Faye双肩包还正火着呢,2017春夏推出的这款Nile圆环手袋又立马征服了大家的少女心!

第54期的“包治百病”来跟大家见面啦!“包治百病”全方位评测包包的容量、重量、背法、在不同身高妹子身上的效果、各种惊人的小细节以及可能存在的问题,为有意购买这些包包的妹子们提供了最权威最详细的参考资料。今天的主角是Chloe家的又一款大火包包:Nile手镯式提手手袋。

图片

Chloe Nile手镯式提手手袋

Chloe家每一款手袋都是大火的节奏,Faye双肩包还正火着呢,2017春夏推出的这款Nile圆环手袋又立马征服了大家的少女心!这款手镯式包包不同于其他设计,最明显出奇的地方就是手链和包包呈接近1:1的比例,让这个包看起来十分独特, 有手拿、手拎或者肩背等5种背法。目前Nile有半月形和马鞍形两款,这次凰尚把两款都拿来给大家实测啦!

主治医师——明星都爱这款包包

这款包精致浪漫,女孩们一定喜欢,仙剑的三大女主唐嫣、杨幂、刘诗诗不约而同都背起了它哟~~~

图片

唐嫣

图片

杨幂

图片

刘诗诗

图片

刘雯

图片

宋佳

图片

周冬雨

图片

江一燕

图片

Emma Roberts

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

潮人街拍

我们为你亲自实测这款包:

颜色:白色

面料:小牛皮

尺寸:小号

国内售价:10580元人民币

先来张“卸妆素颜照”

图片

图片

图片

正面

半月形的包体,金属手柄也是由两个半月形组成, 包身的皮革镶边是黑色的。

图片

背面

背面有一个黑边小包,可以放贴身卡片等。

图片

底部

底部有金属装饰,正中间还有一个挂钩,用于挂上个性的配饰,往下看就会揭晓哦。

图片

侧面

包包的金属镶边延伸到包侧,侧面有包带的挂钩。

它有多重?

图片

包包的净重:497.5g

图片

一瓶矿泉水重量:532g

包包总重497.5g,不到一瓶矿泉水的重量,大家可以感受下。60%的重量集中在金属圆环。

它有多大?

图片

图片

高度、宽度和一台iPhone 7、iPhone 7 Plus 对比

分别拿一台iPhone 7和iPhone 7 Plus,横竖比划一下,就大概知道它的大小啦。

它能装多少东西?

图片

图片

图片

包身内侧也是光滑的皮质,有一个大口袋和小小的卡袋,装口红、粉底和手机等东西正好,半月形的包身还是不要装太多东西哦!

更多细节

1、圆环包柄当手镯

图片

图片

图片

图片

图片

细节

这只包包的最大特色就是金属圆环,其中圆环有一半是由两个半月形组成,这样就可以穿过半月形手环来手拿包包了,还可以顺便当手镯。

2、包身打开超方便

图片

图片

图片

细节

包扣是磁铁包扣,轻轻一拉就可以打开。

3.还可以加肩带,调节长短

图片

4.底部可以挂上你的名字

图片

图片

细节

包包的一大特色是底部有专门用来挂配饰的挂钩,Chloe有专门出各种字母的配饰,大家可以选自己的名字首字母挂上去哦,更加有型。

它还有一个姐姐!

图片

Nile系列除了半月形还有一个马鞍形包身,更大一点。

我们为你亲自实测这款包:

颜色:粉色

面料:麂皮与小牛皮

尺寸:中号

国内售价:12520元人民币

图片

正面是马鞍包的包身,装饰黑色镶边。

图片

背后的口袋比较大。

图片

底部不再是金属镶边,而是皮质的,上面装饰金属钉扣,没有挂配饰的挂钩啦。

图片

镶边延伸到最上面,侧面有包带的挂钩。

图片

图片

内侧是麂皮材质,有一个大口袋,小隔层比较大,放手机也ok的。

它有多大?

图片

图片

高度、宽度和一台iPhone 7、iPhone 7 Plus 对比分别拿一台iPhone 7和iPhone 7 Plus,横竖比划一下,就大概知道它的大小啦。

它有多重?

图片

包包的净重:529.5g

图片

一瓶矿泉水重量:532g

包包总重529.5g,和一瓶矿泉水的重量更加接近,凰尚经过亲手鉴定,中号和小号其实重量相当,从数字也能看出来。。

凰尚的“网红”们又来为你撩包了

为了更好地展现这只包的上身效果,凰尚应广大粉丝要求,还请编辑亲自出镜,看看这只包离开明星超模,在素人身上是什么效果? 

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

编辑出镜

药费清单——更多款式等着你!

这款手袋的配色非常丰富,还有很多其他颜色,不过因为太受欢迎,很多已经售罄了,喜欢的下手要快哟!

图片

Nile光滑小牛皮晚装包

图片

Nile光滑小牛皮晚装包

图片

Nile Off White小号手镯式提手手袋

图片

Nile 小号手镯式提手手袋

图片

Nile小号手镯式提手手袋

图片

Nile小号手镯式提手手袋

[责任编辑:杨晓晨 PQ038]

责任编辑:杨晓晨 PQ038

  • 好文
  • 钦佩
  • 喜欢
  • 泪奔
  • 可爱
  • 思考

凤凰时尚官方微信

凤凰新闻 天天有料
分享到:
早点加盟店排行榜 早餐亭加盟 早点面条加盟 营养粥加盟 加盟早点车
早点铺加盟 美味早餐加盟 北方早餐加盟 五芳斋早餐加盟 早餐系列
养生早餐加盟 移动早点加盟 中式早点加盟 早点工程加盟 雄州早餐怎么加盟
早点加盟连锁店 口口香早点加盟 特色早点小吃加盟 早餐粥车加盟 北京早点加盟