https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

http://lxvng6.shbosili.cn

http://fyqyw4.345deco.com

http://datgaw.njxtreme.com

http://qtmmkd.tex-zen.com

http://ruxn6m.bigqlube.com

http://jw5n5l.dbsvpn.com

http://dmstmy.5670011.com

http://tspdmy.xidi114.com

http://exztbo.djybxzp.cn

http://6uh6ro.baidaliyy.net.cn

人民公园是一个多义词,请在右侧义项中选择浏览 电影-2012版 山东省淄博市人民公园
打开
人民公园 (山东省淄博市人民公园)

淄博市人民公园始建于1960年,原名张店公园、位于张店区柳泉路以西、共青团西路与人民西路之间,以园中山体分为南北两部分,占地面积21.3公顷,直属淄博市建委,是副县级单位,为市属唯一的综合性大型公园。

1简介

编辑本段 回目录

淄博人民公园始建于1960年,市委、市政府从建设绿色城市、提升城市形象、为群众办好事的角度出发,决定对公园进行全面改造。市委、市政府确定了“规划一流、建设一流、效果一流”的改造目标,通过运用现代环境设计理念和各类生态建材,以自然生态条件和原有植物为基础,将公园改造成为开放式的城市森林公园,为广大市民和中外游客提供了休闲娱乐的好场所。

2主要景点

编辑本段 回目录

公园设东、南、西、北四个大门,园内共栽植树木、木本花卉、绿篱206个品种,其中树木12400多株,木本花卉48730株。

人民公园人民公园

动物区坐落在公园南院西南部,占地1.3公顷,养有金钱豹、非洲狮、东北虎、孟加拉虎、棕熊、黑熊等动物40余种。

人工湖处于公园腹地,总面积3公顷,中间以150米长的小假山将湖分为南北两部分、山上植满了花灌木、黑松、火炬树、与南北两湖相映成景,形成蓝天、碧水、红花、绿树美景,南湖建有九曲桥、玉带桥、湖沁亭、复新亭。

山的东端为苏式园林系的古典建筑群——沁园,建成于1985年,面积0.4公顷,以云墙分为前后两院,前园以小桥、流水、瀑布、亭榭为主,古朴、幽静、典雅;后院有古典与现代建筑风格相结合的花展室,展出盆景35个品种508株,花卉21个品种90株。

沁园的东侧为具有中式园林风格的建筑,其面积为4000平方米的文化广场,主要展出与经营观赏石、盆景、花卉、书画、文房四宝 等。公园北半部是八十年代建成区,共有三部分组成。

儿童游乐区位于东部,占地1.6公顷,设有旱冰场、观览车、单轨车、双人飞天、自控飞机、疯狂老鼠等大型游乐项目。

牡丹园、玉兰园景区位于后院中部、从阳春三月到秋末、这里绿草茵茵、百花争艳、其间蜿蜒着黑白相间的花岗岩路面,曲径通幽,别有一番情趣。

后院的西部是现代化大型游乐项目“水上世界”,内分高台滑水区、成人游泳区、惊险吊索区、儿童戏水区、人工造浪区等。其中高台滑水区的高台滑道分5米、8米、12米三个高度、属于省一流的大型水上综合游乐设施。

3旅游信息

编辑本段 回目录


人民公园人民公园
地址

山东省淄博市张店柳泉路。

公交

1、乘坐108路到市委下车,步行233米。

2、乘坐123路、157路、158路、251路、35路、58路、89路、90路市内环形到市青少年宫,下车步行243米。

3、乘坐127路、158路、58路到人民公园(单向)下车,步行451米。

参考资料

[添加]
暂无参考资料!!
最好玩的传奇合击服   佩斯科夫在接受MIR24电视台的采访时表示,国际日程特别紧张,可能对俄罗斯不太乐观。

本词条内容由国搜百科根据相关资料编纂,仅供参考。如有问题,可联系我们修订、完善或删除。也欢迎更多热爱知识共享、有志于词条编纂的专业人士参与国搜百科创建。联系电话:010-87869809 合作邮箱:baike@chinaso.com 交流QQ群:5332181520

百科 更多?
兵团一二八团 常州监狱 石狮市第三实验小学 哈尔滨道富华里 小河路 尖山镇 杨梅树 菊明村 远东公司 凌安街道 城固 纳米科技楼 北江风情游码头 瑞佳道 崇福镇 三砾 闯抹搭 沙堤村 从塑料城 三江口农场 北太平路口 浦东新 北胳膊园 麦市乡 沙洋
来加盟 东北早餐加盟 天津早点加盟 东北早餐加盟 早餐加盟品牌
河北早餐加盟 早点加盟好项目 早餐加盟网 山东早餐加盟 四川特色早点加盟
快客加盟 众望早餐加盟 早餐工程加盟 早餐加盟项目 我想加盟早点
全国招商加盟 早餐类加盟 包子早餐加盟 早餐工程加盟 天津早点小吃培训加盟